• ewidencjonowanie dokumentów księgowych w PKPiR
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • kontrola należności i zobowiązań
  • bieżący monitoring
  • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
  • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi
  • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa