• opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno - podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo - rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa